தேவி

by கோ.நீலமேகம்
(திருச்சி.தமிழ்நாடு)

என்னருமை தேவி ..உனை நினைத்து துடிக்குது என் ஆவி ..வண்ண மலர்கள் தூவி.. உனை பிடிப்பேன் தாவி ..உன் மெளன பூட்டுக்கு கொண்டு வருவேன் ஒரு சாவி.. நீ இல்லையேல் நான் அணிவேன் காவி. நீ கிடைக்கா விட்டால் நான் ஒரு பாவி...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.