Periyea kariyum seiyedhidumea (Tamil)

by Gautham
(Bangalore)

Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhdumea Periyeavarea

Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhdumea Yesuvae


Mandir Kattagal odaiyea
Belli suniyeagal Odaiyea
Satanin rajaiyeum alleyea seiyedhdumea Yesuvae

Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhdumea Periyeavarea

Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhidumea
Periyea kariyum seiyedhdumea Yesuvae

Sevedan Kekha
Kurudan Parkea
Mudavan Nadaka seiyedhdumea Periyeavare

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.