Math Winner Ka

by Matheresa
(Cebu, Philippines)


Intro
I love you mathematics
Sipag at tiyaga kailangan
Mga numero at simbolo
Di dapat katakutan
I love you mathematics
O kay ganda, tayo na, sama na, math winner ka!

Verse 1
Nakikita mo ba, ang mga puno
Nakatayo sa may kanto
Mga bulaklak na kay ganda
O matematikang mahiwaga

Refrain
O kay ganda tayo nang matuto maglaro magsaya matematika!

Chorus
I love you mathematics
Sipag at tiyaga kailangan
Mga numero at simbolo
Di dapat katakutan
I love you mathematics
O kay ganda, tayo na, sama na, math winner ka!

Verse 2
Heto na ang mga numero
Na nakabigay gulo, sa isipan niyo
Dapat kayong matuto't magsaya
Para matanggap niyo na mahalaga ito

Refrain
O kay ganda tayo nang matuto maglaro magsaya matematika!

Chorus
I love you mathematics
Sipag at tiyaga kailangan
Mga numero at simbolo
Di dapat katakutan
I love you mathematics
O kay ganda, tayo na, sama na, math winner ka!

I love you mathematics
Sipag at tiyaga kailangan
Mga numero at simbolo
Di dapat katakutan
I love you mathematics
O kay ganda, tayo na, sama na, math winner ka!
Yeah~

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.