Madanleg ang Dalan By kinneth padrones

by Kinneth Padrones
(Puerto Princesa Palawan)

Ababasa ko sa imung mata
Maski sa imung kalyek durong kayba
Durong ka halata
Ikaw agagegma
Duro bisto maski tagon mo po

Kung kampang ta kaw balewala
Duro kang karamig agbarita
Ang katinlo ag dara akwagugulat da
Akuriseng masking ambengan da.

Cho.
Ang gegma manda kung kaysan
Indi tara maentindiyan
Ara taeng naelami agatubo lamang
Ara nged ibang akaelam ang imung asisintyan
Mag amblig ka lamang madanleg ang dalan.

Kung kaysan ako mipakingan mi yemyem kang iba sabat naeilam saben dag kamali igmasambit mo pa
Naingmamahal mo singkrito lamang.

(Reapet cho 2×)

Madanleg ang dalan
Madanleg ang dalan..

Comments for Madanleg ang Dalan By kinneth padrones

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 23, 2017
Rating
starstarstarstarstar
SALAMAT (THANK YOU) NEW
by: KENNETH PADRONES

MARAMING SALAMAT SA PAGTANGKILIK NG KANTANG ITO... GODBLESS AND PLEASE SUBSCRIBE TO MY CHANNEL

.
THIS IS MY GMAIL..


kinnethpadr@gmail.com

Feb 08, 2017
Rating
starstarstarstarstar
love NEW
by: Anonymous

thankss

Mar 03, 2016
Rating
starstarstarstarstar
nice NEW
by: Anonymous

ayus

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.