krishna bhajan

by Shalu Pathak
(RZ-113B/3 Tughalakabad Extension New Delhi 110019)

mereshyam.............. mere man me base ho shyam.........mere man me hi rahana shyam.........(2) teri chhavi hai badi hi nirali.............. dekh dekh main hui re diwani............(2) main to kab se nihaaru shyam............. mere man me hi rahana shyam................ mere man me base ho shyam...........mere man me hi rahana shyam... janam janam ki main dukhiyaari.....dwaare prabhu main aayi tumhari.......ek araz hai he banwaari........ binti sun lo shyam............... mere man me hi rahana shyam.......... mere man me base ho shyam........mere man me hi rahana...shyam..... charan raj main tumri lekar.......... vrindavan aau suddh-budhh kho kar......... aisi lagan laga do shyam........... mere man hi rahana shyam............ mere man me base ho shyam..........mere man me hi rahana shyam......

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.