Krishan hai shraddha Krishan hai bhakti..

by pawan nayal
(new delhi)


hare krishan krishan krishan krishan hare krishan krishan krishan , krishan krishana krishana hare krishan krishan krishan.-/2..

hare krishana hare krishana krishana krishana hare hare, hare rama hare rama rama rama hare hare.-2..

krishan hai shraddha krishan hai bhakti krishan hai viswas.-/2..
krishan ka banke sumiran karle krishan hai tere paas./-2/

krishan hai shraddha krishan hai bhakti krishan hai viswas.-/2..
hare krishana hare krishana krishana krishana hare hare, hare rama hare rama rama rama hare hare.-2..

jab jab sumira hari bhakto ne unke paas wo aaya.-/2.
har sankat ko hari ne har ke mann sabka harshaya.-/2.
sachhe bhakto ke paapo ka pal me karta nash.-/2.
krishan ka banke sumiran karle krishan hai tere paas.-/2.


krishan hai shraddha krishan hai bhakti krishan hai viswas.-/2..
hare krishana hare krishana krishana krishana hare hare, hare rama hare rama rama rama hare hare.-2..

shraddha se bhakti milte hai bhakti se bhagwan.-/2.
kar iska viswas re prani geeta ka hai gyan.-/2.
das narayan sharan tumhari puri kar do aas.-/2.
krishan ka banke sumiran karle krishan hai tere paas..

krishan hai shraddha krishan hai bhakti krishan hai viswas.-/2..
hare krishana hare krishana krishana krishana hare hare, hare rama hare rama rama rama hare hare.-2..

Comments for Krishan hai shraddha Krishan hai bhakti..

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 16, 2013
Rating
starstarstarstarstar
nice song NEW
by: pawan nayal

jai shri krishana

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.