KGUTSANA(The secreat's of life)

by Dlamini Refiloe
(WELKOM,FREE STATE,SOUTH AFRICA)

kGUTSANA

kGUTSANA

kGUTSANA
KG

KGUTSANA(The secreat's of life)
(SCENES)


SCENE 19
(Ke hoseng kabo 7 mme bana ba sgela ba etsa toyi-toyi ho dubeile hampe hampe)

(Tsena ha ntse di etsahala,Tahleho o robetse ena pozeng ya Tlhoriso,Itse hoba ho lle sthunya,Tahleho a phaphama fela ke letswalo mme a tonne mahlo)

(Ka mora ho lla ha sethunya seo,Patliso atla a mathile ena le mjita a bitswang Skelem mme ba fihla fela basa buwe letho mme ba fihla ba phusha lemati fela)

(Lemati ho phushwa hampe fela)

TAHLEHO :(Kaho raowa hodima bethe)Nxa hee fokof lona.keng?
PATLISO :(O hemela hodimo)Tahleho nfe2 ho hobe kantle ka hii
TAHLEHO :O batla horeng,Le faqa lebo mang?
SKELEM :He Patliso hare kene ka tlasa bethe nfe2
TAHLEHO :Tlasa bethe jaeve mang,Athe hwetsahalang mara,Le buwa kang?
PATLISO :Ntse rele toyi toying daa.Ngwana sgela o thuntswe,Makgata a ntsa nka bana ba sgela,Ene boholo bo shapuwe ka diraba bulete
TAHLEHO :Haore ngwana sgela o buwa kang?..Mjita kapa Tjheri?..O shwele or wa phela.Dintshang?
SKELEM :Ke tjheri,E thuntswe ka kulo
TAHLEHO :(Ka ho tshowa)Kulo?Jaeve mang ba thunye ngwana wa sgela ka kulo?Tjheri le teng?
PATLISO :Ke moo.Ho etsahetse
TAHLEHO :Ke mang tjheri eo?
PATLISO :Hae sfapano nna hake motsebe
TAHLEHO :Jerrr banna bafe2,Ke qeta hoba le toro nou,hake utlwisisi,Ho nale something e tlo etsahala nfe2.Ke batla reye ngakeng nfe2
PATLISO :Ngaka?
SKELEM :Ngaka e kena kae toyi toying?
TAHLEHO :(Ka kgalefo)Patliso,Ke buwa le wena nfe2.Nkise ngakeng yong,Ketla patala ka nyoko yane ya poho
SKELEM :Hao.Ngaka.Ba profeta bale bangata tjee.Eya ho ntate moruti wa pholoso
TAHLEHO :Patliso,Ngaka nfe2

END CHAPTER

SCENE 20

(Ke ngakeng moo ngaka etlo buwang tsohle tsetlo etsahala pakeng tsa Tahleho le Patliso)

NGAKA :(Kaho tsukutla ditaola)Vomane boo
BOBEDI BA BONA :Seya vuma
NGAKA :(Kaho tsukutla ditaola) Ngethe Vomane boo
BOBEDI BA BONA :Seya vuma
NGAKA :(Kaho tsukutla ditaola,Mme ae buwela hodimo)Ngethe Vomane boo
BOBEDI BA BONA :Seya vuma
NGAKA :(Kaho tsukutla ditaola)Vomane boo
BOBEDI BA BONA :Seya vuma
NGAKA :(Kaho diya ditaola,Mme ya thola hanyane ya nto sheba Tahleho le Patliso mme ya hei hetsa)Hei hei hei hei hei hei(E ntse e koba koba hloho mme ha ntse e yetsa e phethotse mahlo mme e shebetse hodimo)heeeeeeeeeeeeeei
TAHLEHO :(Kaho tshoha)Dintshang?.Ntate ho etsahalang?
PATLISO :Tahleho oko butle pele man
NGAKA :(Kaho tsikinya hloho)The secreat's of life
TAHLEHO :(Ka ho hemela hodimo)Secreat's of life?
NGAKA :Something coming
PATLISO :Something coming?eng jwale?
TAHLEHO :Ntate jwale wena oso buwa kang?
NGAKA :Ke bona lefu
BOBEDI BA BONA :(Ka ho tonela ngaka mahlo)Lefu?
NGAKA :Yes.Ene tsoooohle tse letlo di etsa,Ketsa makunutu a patuweng.And la bona mo?(Ba sheba)Pakeng tsa lona.1 of u will die 4 dis(Ba shebana)Something coming.And qetellong,Nnete etlo tswa(Ba shebana)Empa,lefu lena le bonahala eka kela maka
TAHLEHO :(Kaho tsikinya hlooho)Hake utlwisisi
PATLISO :Nxa hee fok.Nfe2 ho batla re mashe hake nikz hii.lefu lefu lefu ke mang atlo shwa moo.nxa hare vaye
TAHLEHO :(Ka ho tshoha mme a shebile ngaka ena nako e telele mme eka ha a batle ho tsamaya(Patliso kaho mo qobella hore ba tsamaye)
PATLISO :He monna,Hake utlwe ho ntso thweng hii
TAHLEHO :If nka shwa,Ketla shwa ke phethile toro yaka,Ketlo shwella saka setjhaba,ketla shwella nnete.Haebe kenna a tlo shwa(Ba ema ba tsamaya)

SHOOTING OF KASI


SCENE 21
(Malome ke moo atlo tshwarwang poho ke Tahleho mme hore are owa mohlaba yaba ha a kgone ka tlasa mabaka mme Patliso a hlaha a mathile ka hore le yena ona di e ntse)

MALOME :(Ke hara mpa ya bosiu malome o hlaha botaweng mme o ntsa ipinela sefela sa di kobiso)
TAHLEHO :(Ka mora hore Patliso are watla mme ba arohana yaba malome oa hlaha ke moo Tahleho a ileng a nka monyetla ona)Heshe baba.(Malome a ska hetla)he fotshek wena ema daa.
MALOME :(Ka ho hetla)Ntate,Skaba leka ware wa nkatomela haebe osa batle hoya di 4ranteng
TAHLEHO :(Ka homo tshwara)He wena fotshek.isetjhe(Malome ka ho isetjha)Hakena nikz ntate,Ke hlaha ha sakariya kwana ntate neke nweswa hao mpona kele tjena
TAHLEHO :(Ka homo diela fatshe mme a ntse amo raya)O ntlwaela masepa wa utlwa(A ntsha thipa mme hore are wamo hlaba,Yaba malome o ntsha mantswe a bohloko)
MALOMO :(Ka ho hweltsa)Nhauhele abuti ke mong heso hakena di family.Keya o kopa abuti se mpolaye(A buwa mantswe a thapelo)Se mpolaye hle(Tahleho a ema tsii ka hore owa mohlaba)Hakena batswadi abuti,Ke tjena fela,ketla patwa ke mang hao mpolaya?
PATLISO :(Kaho hlaha a mathile)He he he he he Tahleho,Tahleho,Tahleho.He e shobile hare mashe(Kaho bona malome)Ke satan efe yee?..(Kaho kgotsa)Uncle,He banna dintshang.Tahleho we nzene baba,we nzene baba.E shobile hare vaye tlwella daemnae(Kaho hula Tahleho hampe fela,Ba baleya)

SCENE 22

(Tlhoriso o qala ho joina group ya Mtjovana le Vicksmaan mme ntse ba betsa nngoma tsa tronkong ba blomme skuleng mme Tlhoriso o betsa nomoro feil)

SCENE 23

(Tjheri ya Tahleho e founa hantle moo Tahleho a yang ho mantwananyana a tsubang nyaope,mme after hore a qete ho buwa le mo2 wa hae,)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.