I FLOW DEEP

by Ntja E KgOLO
(nyakallong allanridge south africa)

Ntja E KGOLO-I FLOW DEEP

INTRODUCTION
Yee..hahaaa..yo...by the waY
SHa DaP tO mY hoMe-TowN
NyaKaLLong KasI YaKa...I
FLow DeEp..ye...

VERSE1
KgOdUmODuMo....
Ho keNa etJha MeTsIng..
.Tsa qaLa Ho BeLa DiNoKa,
KaOfeLa Ha BONa Ba siTwa Ho TsHeLa
......Ra qaLa Ho bONa MEhLOLo,
DiMunU tsa buwa Ka PeLo
......Bo NkgONo moLLo waBa
ThOLa Ba KgaMme di kaTsE
ka MasImUng.....O sKa TsHweNyeHa
HaO seNa MaoTO diThOTsELa DiTLa O MatHeLa.....ya QaKa vOLCaNo
...ho HLaYa e hLEnne...
yaEBa FeNyaFeHLe.....
Ka FLoweR DEeP hO KenA MmAeNenG,
Ka qHaLa Bo zaMa ZaMa,
HaRa MafIfI,A ThULaNA MadEMoNa,
hWa qHaLana MaDi a seNanG NneTe...
suTHa.......ka....PLaka...... PeLE o tjhOuKwa...ke...MtLaKasE.
....La BeTsa LerU.........
La dIya DiThaBa Tsa siOne
.....BarOtI baE PaKa BaE PakILe
Ba KuLanG Ke baO Ba FOLa,
Ba rOBeILe MaotO,
EmPa Ba matha tje ka
mmmMMutLa HaO
JaELLwa Ke LEEeekesI

PRE(CHORUS)
Wa QaLa MoLLo,Ho PaRoLa LeFaTsHe,
MorUsU wa qaLa Ho BaPaLa...
DiHeLe TsA qaLa Ho HLaYa,
HaONa SeNa SeKaLa
MmaO Keya TeTsENg....
Sins diHeLe DiLe Ka ha Hara
PoPeLo JwaLe Di HLaha Di etsa
FeLa(CoUse)..
CHORUS
I FLOW DEEP X6

VERESE2
A..Ka fLoweR DeEp,FLow,
Ye I fLow Deep.....
Ka ETsa QaKa....A
MpatLisIsa MakGaTa,
eNe NevEr KeYe TrOnkOng
La Moya Oka
NtsHwaRa Ka KReKenG.....
Ke TsOtsI e MasHaNg Ka BM,
wA MpHazaMeLa KetLo o tjHeIsa
...HaKe TsWaFe Ho o BeTsa
Ka sTeNE o eMe Le
tjHerI ya HaO ke ntHO
E KaNg sPeIt,Ha
LeshWe mara Ke
duLa KeLe hLaba CLinIkINg
....LaE YeTsa Taba......
Leme La TsHweLa sIcKi....
NakO ya KuLa O ska
Makala ha utLwa ba2
ba ntse baRe Ya Vaya
.......MoLLo ho sahLeLa,
TjheLete Ya TuKa ELe baya
.....Ke RuTsI LeFaTsHe.....
KaOfeLa Ba2 ENeLe Baka
......JwaLe Ke MoNa Ho
PheTHaHaLa TOrO ya
BaKresTe,FaTshe La T
iMeLa,Hoba Ke Moo
Ba HeTeng sHOme La
BoNa ba Kena
DiHeLeNg ba matha....

PRE(CHORUS)
CHORUS

That's de end
#SaY HaLa To Ntja E KgOLO

Comments for I FLOW DEEP

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 27, 2016
Rating
starstarstarstarstar
ntja e kgolo NEW
by: Tefeletso

I say hala to my nikkah

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.