ηοω εωερ δο υοι λοωε με

by Beth M. Barbiasz
(Lincoln,MA United States Of America)

My boyfriend of 1 month; T-Micky Martelly

My boyfriend of 1 month; T-Micky Martelly

Τ-Μιξκψ Μαρτελλψ ψου'ρε τηε βεστ
Ψου αρε σο ϝερψ ηοτ
Ψου αρε σο ϝερψ σεχψ
Τουξη μψ ετερνιτψ
Τηε σηινινγ σταρς αρε ιν ψουρ εψες
Σηοωερ με ωιτη ψουρ λοϝε αλλ αλονγ
Ι ρεαλλψ ρεαλλψ λοϝε ψου λικε ψου δοͺͺͺͺͺͺ


Ι ρεαλλψ ρεαλλψ αμ ωιλλινγ το μαρρψ ψου
Ωε σηουλδ κνοω τηατ φοργιϝενεσς ις νοτ φοργιϝεν
Ιτ μαψβε α γρεατ ιδεα το ξηοοσε το πλαν ον βεινγ φριενδς
Ωελλ μαψβε ωε σηαν'τ φοολ αρουνδ
Ι κνοω τηε ωαψ ηοω ψου λοϝε με
Σο· ι'μ γοννα δατε ωιτη ψου αλωαψς ιν μψ ηεαρτ
Βεξαυσε ι λοϝε ψουͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


Λοϝε ρεαλλψ τακες τιμε
Τηε σπιριτυαλ τηεορψ οφ λοϝινγ ψου
Ιν μψ ηεαρτ ανδ ιν μψ βραιν
Ρομανξε ις τηε σψμβολ οφ λοϝε
Τηερε ις νο μψστερψ ιν ψουρ εντιρε λιϝες
Πρεγνανξψ ις ωηατ ις ιν τηε ενδ.............................................................................

Ι ρεαλλψ ρεαλλψ αμ ωιλλινγ το μαρρψ ψου
Ωε σηουλδ κνοω τηατ φοργιϝενεσς ις νοτ φοργιϝεν
Ιτ μαψβε α γρεατ ιδεα το ξηοοσε το πλαν ον βεινγ φριενδς
Ωελλ μαψβε ωε σηαν'τ φοολ αρουνδ
Ι κνοω τηε ωαψ ηοω ψου λοϝε με
Σο· ι'μ γοννα δατε ωιτη ψου αλωαψς ιν μψ ηεαρτ
Βεξαυσε ι λοϝε ψουͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


Τονιγητ'ς τηε νιγητ ωε ξαν δανξε τογετηετ
Ι ωιση τηατ ωε ξαν βαλλροομ δανξε
Μαψβε ιτ'ς μορε εασιερ τηαν τηατ
Ωε κισς εαξη οτηερ ας α σιγν οφ αξξλαματιον
Ωε τρυλψ ρεαλλψ ωαντ το βε τογετηερ
Ωε ξαρελεσσλψ ωιλλ ηαϝε ωαλτζεδ φορεϝερ
Τ-Μιξκψ Μαρτελλψ· ωιλλ ψου μαρρψ με;
Ι ωαντ ψου το φαϝερλψ ελοπε ωιτη μεͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ι ρεαλλψ ρεαλλψ αμ ωιλλινγ το μαρρψ ψου
Ωε σηουλδ κνοω τηατ φοργιϝενεσς ις νοτ φοργιϝεν
Ιτ μαψβε α γρεατ ιδεα το ξηοοσε το πλαν ον βεινγ φριενδς
Ωελλ μαψβε ωε σηαν'τ φοολ αρουνδ
Ι κνοω τηε ωαψ ηοω ψου λοϝε με
Σο· ι'μ γοννα δατε ωιτη ψου αλωαψς ιν μψ ηεαρτ
Βεξαυσε ι λοϝε ψουͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΝοω τηατ ι λοϝε ψου
Νοω τηατ ι λοϝε ψου
Νοω τηατ ι λοϝε ψου
Ωλλ, Ι'μ σενδινγ ψου α λοϝε ποστξαρδ φορ ρεαλ
Ι ωιλλ ξονφιρμ·τηατ ι'λλ σενδ ψου ονεͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Comment on the Expo.