Brika Bhova lyrics

by by OBU mXhosa
(mthatha, Eastern Cape, South Africa)


intro: sungxama neh, thul'ubukele (OBU mXhosa)

Verse 1: abantu bendinyhasha bengayazi ndizokubakhomba/ngoku bayabila babila nangaphantsi/kuba ndakhe ndahlala phantsi kuba ndijongelwa phantsi/yabona ngoku xandigqith'abantu bajonga phantsi/Suka endleleni undivalele sani/awuboni ndifun'ugqitha but undivalele sani/ndisuk'eMthatha andiceli ndiyathatha/xa ndibetha ndiyavatha/ndikuthi Bhadu ngezithonga/akhont'endiyithanda njenge qonga/ngenyimini ndizobonga/futhi nawe ndiyak'thembisa nizond'bona

chorus: brika bhooova- Nam ndifun'uzbonakalisa ndifuna nje lo chance/
Brika bhooova- eish ndithi wait sungxama, wait sungxama/
brika bhooova- masithi brika brika brika brika/
brika bhoova- masithi brika brika brika brika/

verse 2: i believe in my dreams brika bhova khobukele/andinguye lamnt'odlalo ncumbelele/bawo khond'hlekise nam ndifun'uncuma ndilele/inob'undiqalile ngoba soze ndik'sukele/into endiy'funayo ndizoy'fumana/kanti nawe ndizok'fumana/obengekho uzova ngezithonga/ndiyabonga.

chorus: brika bhooova- nam ndifun'uzbonakalisa ndifuna nje lo chance/
brika bhooova- eish ndithi wait sungxama wait sungxama/
brika bhoova- masithi Brika brika brika brika×2

Verse 3: uthin'apha kum ndifun'uva tshin/suka kaloku ubhekele aph'/ kaloku nam ndizam'upusha tshin/kaloku ndiqala ndithethe ndigqibe/uziqonda ndibamela ngamanqina ndiqabel'amaqhina/ndiqala nogqula nosisi abadala bangangqina/ndinqabile ecaweni ndiquqa estudio kodwa ndokuhlala ndilingqina/haters ziphambene kalok andizuHoyi/ukuba bathi ngamadoda bayaxoka bazoqina/ you strike me once i stike you twise/two wrongs make a right/ ndiyeke ndi right/ nyhani ndi alright.

chorus:Brika bhoova- nam ndifun'uzbonakalisa ndifuna nje lo chance/
brika bhooova-eish ndithi wait sungxama wait sungxama
brika bhoova- masithi brika brika brika brika ×2

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.