శ్రీ మార్గబంధు స్తోత్రం

by Revathi
(Bangalore)


శ్రీ అప్పయ్య దీక్షిత ప్రణీత శ్రీ మార్గబంధు స్తోత్రం

శంభో మహాదేవ దేవ, శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో, శంభో మహాదేవ దేవ
ఫాలావనమ్రత్ కిరీటం, ఫాలనేత్రార్చిషాదగ్ధ పంచేషుకీటం |
శూలాహతారాతి కూటం, శుద్ధమర్ధేందుచూడం భజేమార్గబంధుం ||
అంగేవిరాజద్భుజంగం, అభ్రగంగాతరంగాభిరామోత్తమాంగం |
ఓంకారవాటీ-కురంగం, సిధ్ధసంసేవితాంఘ్రిం భజేమార్గబంధుం ||
కందర్పదర్పఘ్నమీశం, కాలకంఠం మహేశం మహావ్యోమకేశం |
కుందాభదంతం సురేశం, కోటి-సూర్యప్రకాశం, భజేమార్గబంధుం ||
మందారభూతేరుదారం, మంథ-రాగేంద్రసారం మహాగౌర్యదూరం |
సిందూర దూరప్రచారం, సింధు-రాజతిధీరం భజేమార్గబంధుం ||
నిత్యం-చిదానందరూపమ్, నిహ్నుతాశేష లోకేశ వైరి ప్రతాపం |
కార్తస్వరాగేంద్రచాపం, కృత్తివాసం భజే దివ్య-సన్మార్గ-బంధుం ||
అప్పయ్య-యజ్వేంద్రగీతం స్తోత్రరాజం పఠేద్యస్తు-భక్త్యా-ప్రయాణే |
తస్యార్థ-సిద్ధిం విధత్తే మార్గమధ్యే2భయం చాశుతోషో-మహేశం ||

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.