લવ ડોસ।

by rana mayurrajsinh
(surat)

લાગે છે મને કોઈ મહેલ ની મહારાણી
આજે કહું તમને એના મસ્ત રૂપ ની કહાની।
"લાગે છે મને કોઈ મહેલ ની મહારાણી
આજે કહું તમને એના મસ્ત રૂપ ની કહાની।
"લાગે છે મને કોઈ મહેલ ની મહારાણી
આજે કહું તમને એના મસ્ત રૂપ ની કહાની।
ચોકી ગયો હું તો એના ગરમ લુક થી
જોઈ હતી એને મેં બહુ દુર થી
થઇ જશે ધમાલ રે છોકરી એવી કમાલ રે
છોકરી એવી કમાલ રે,,,,.
તું આવી જ મારી પાસ ,તું છે મારા માટે કઈ ખાસ ,નહિ મળે મોકો રોજ
તું આવી ને મને દઈ દે લવ ડોસ।
તું આવી જ મારી પાસ ,તું છે મારા માટે કઈ ખાસ ,નહિ મળે મોકો રોજ
તું આવી ને મને દઈ દે લવ ડોસ।
લાગે છે મને કોઈ મહેલ ની મહારાણી
આજે કહું તમને એના મસ્ત રૂપ ની કહાની।
લાગે છે મને કોઈ મહેલ ની મહારાણી,,,,,,,,,,,,.
રેપ- આ ચાંદ જેવો રોશન ચહેરો,એમાં પણ કાળા ચાસ્માનો પહેરો
કેવી રીતે તને જોવું, તારી બોડી પર બ્રાઉન રંગ નો ગેરો
આં તારા ચાસમાં ને હટાવી દે ,આખો ને મલાવી દે
આખોને આંખોનો રસ અખોથી પીવડાવી દે,
સુ પેલા આપડે ક્યાય મળ્યા છી,મને યાદ કરાવ
તું મને બહુ ગમે છે તારા પાપા ને ફોન કરી મારી વાત કરાવ
હેલો અંકલ નમસ્તે ચાલો કામ ની વાત કરીએ
તમે કહેશો મહિના ના કેટલા કમાવો છો
પણ જેટલા તમારી છોકરી એક મહિનામાં ઉડાવે છે
એટલા તો મારા નોકરો નો એક દિવસ નો પગાર છે
ગરે છે પૈસો , લાંબી ગાડી, તમે મુહત કઢાવો છોકરી તહી અમારી,
ગરે છે પૈસો , લાંબી ગાડી, તમે મુહત કઢાવો છોકરી તહી અમારી,
"લાગે છે મને કોઈ મહેલ ની મહારાણી
આજે કહું તમને એના મસ્ત રૂપ ની કહાની।
"લાગે છે મને કોઈ મહેલ ની મહારાણી
આજે કહું તમને એના મસ્ત રૂપ ની કહાની।
તું બની જા મારી રાની।
only on BapU

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.