Oh, Hesus!

by Jaffe Rod Mercado
(Riyadh Saudi Arabia)

Oh, Hesus!
Words by: Jaffe Rod Mercado
Music by: Wison Aragoza of JCBLU

Anong saya, nang makilala Ka
Ang buhay ko'y sadyang ng iba
Binigyan Mo ako ng pag asa
Kaligtasa'y nakamtan na

Chorus:
Itataas ang Ngalan Mo Hesus!
Dakila Ka't pupurihin ng lubos
Tunay at tapat ang aking Diyos
Ang Ngalan Nya'y Hesus

Repeat Verse
Chorus
Bridge:
Purihin Ka Hesus
Dakila Ka aming Diyos
Di nagbabago, noon ngayon
Magpakailanman

Chorus 2x

Oh, Hesus, Oh Hesus
Oh, Hesus, Oh Hesus
Oh, Hesus!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.