Ntja E KGOLO Ft LIL KING-PeLo e HLoKa seO eSe HLoKang

by Dlamini Refiloe n Dlamini Babiki
(Nyakallong,Allanridge,South africa)


NkaLakatHa(ALBUM)
.
VeRses(Only)
..
Verse1-ke ThOusa Ke NyOLosa...Ke HLoka seTLa MphOLosa....PeLo e thOtsE FeLa haE Buwe LethO ho BoNahetse ke e HLoketse LeratO.....Ke aheTsE boduLo Ba LeratO Hoo KaJenO Ke renG Ke LeRaKo....
Ke tsamaYa Hara Lefifi,BotLe Ba NfuraLLa,TsHePo Ya nthO tsOhLe Ya NtiMeLLa
.
HaeLe MatsaTsI a KeKe a TshwaNa
Ska itsHwenya HaeBe OnoSo itse Hwa tshwana...
DitOrO tsa BopHeLo Ba haO....La DiKa BaLeha OtLa Di Tshwaraaa....JusT......X4
.
Ke NaLe SicK,TreAtMenT yaka Ke weNa,Ha NtsE KeO BoNa BohLokO baka Ba tHeOwa...Ho nahana Ka wena Ho Ndumisetsa MoretHetO wa PiNa O BitsaNg LeratO La haO....keya IpatLa Keya iPatLisisa Bonna baKa Hake Bo thOLe.....haKe KgoLwe.....HorE JwaLe Le toRoNg TsaKa HaKe ItOre....Ka naKo tsOhLe Ke duLa Ke BoNa Wena PeLa SeiPoNe.... ..

Verse2-UtLwisisa Se nkuTlwIsisanG kEse DuLanG SeNa Lenna Ka NakO tsOHLe Hara DiFefO Di NtaHLa sa MpatLa.....TLasa di puLa sa Nhaka.......Ke BONa Lefifi Le NkeMe Ka PeLe HoO Kesa bOnenG RatO La PeLo Yaka......NeveR Ke TshOhe HoBane TsOhLe Di Amohetswe BoPheLong baKa.....Ke utLwisisang se kese ratang le pele nkase tseBa Ka Pono Tse ngata wadi counta.........HaeLe Lefatshe Le kase movi.......If........LeratO Laka Lesa exist Ho wena..........SfaHLeHo Sa haO e Kaka LetsaTsI Ka mEhLa Le MatsatsI Ha kese sheba sa NfaHLa..........Laoka etsahaLa horE nteBaLe......tSeBa......ketLo duLa ntsE KeLe singLe......Lifing Eke E PheLang keyE TLasE....yahO HLoLwa Ke skIPa sa PringLe...........PeLo e HLoKa seO ese HLoKaNg hanka HLoLeYa MaikUtLo aka a tLaba a LaHLehetswe........Nnete ke hore Ke NaLe Feeling ya Hore Jeso o tlabe a tsofale ntsE keo thabeLa........HObaNe Ka NaKo TsOhLe Ha NtsE KeO BoNa MaikUtLo aKa ONa a duLa a IkharELa.........
.
THaNkz

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.