Karate Girl Theme Song (Rina Takeda)

by Sayaka.
(Korea)


Re(Echo) Tanjoun meika It's my Life nandemo kandemo ta iwa keru kanzen jou act it's ok sumikara sumimade fuwi tsu busu tatakai wa hajiimateru akumodo (act mode) ii nande dekinai yo kono kobushi ai no meeseji(message) Can't you hear me beebi (Baby) nidomoto ii umareshi oto me kono ren no michi wo susumeyo~
(Fush Smash)
High kick girl hanareru shoujou kokoro ni hana ni bu wi
Daijoubu koko made daatte giri wo tsuyoku naru yo
High Kick Girl atsu ika ni demo geri (girly Maybe) toba jitai susume~
Kano mou yoru o kakoide mootto (motto) takakutobuyo
Mooto (motto) Takakutobuyo!~

Jackmi kyoujou umare sonna no shoubu ni iki no koru~
Kanzen nijou I'm okay kenkai dattara buji kowasu
hanarai wa inochi tobira kono renakoto dekinai yo kono kobushi asui tamashi Can't you see my heart ache?
nigi sama o tsunaruki otome takakiri sou~ takakeyou
(Fush Smash)
High Kick Girl tanoshika namida asuu mo oboru toki yo
Daijoubou ashitai nareba umareta wareru nara~
High Kick Girl kanashimi sae mo geri toba jitai susume~ kanjou mou takafuru made ii moetsukiru toki made
Moetsukiru toki made!~
High Kick Girl hanareru shoujou kokoro ni hana ni buuwi
Daijoubu koko made daatte girii tsuyoku naru yo
(Fush Smash) (Fush Smash)
High Kick girl atsu ika ni demo gerii toba ni susume
kano mou yoru wo kakoide mootto takakutobuyo
Motto Takakutobuyo!~


(Message to who viewed this Thank you for using this lyrics and I hope you enjoyed it I tried my best for writing this and if there;s some wrong grammar or romaji please correct them and please don't get mad at me Thank You Very much!~~~~)

P.S. I listened to the song in youtube and wrote it here :D

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.