I LUV U(FT LIL TEEZY)

by Ntja e kgolo
(WELKOM,ALLANRIDGE,SOUTH AFRICA)


Chorus i think about you,couse you livin' in my brain,i can't cryin' anymore,couse my heart beat slow verse1 -aish baby wa ntlhomola(sa hao sefahleho honna ke seipone)aish o qabantshitse maikutlo aka hoba o dutse pelong yaka tje ka modimo kelellong.(aish)i don't wanna cry no,couse ha ke lla hore ke bine difela'"la mphihlela lerato,ka sala ke maketse'"aish,ka qala ke ema hloho,feel my heart in heaven,we e bolaile e phela.yaka pelo ha eka ema tseba ka wena ho fedile,hoba baloi ba bizi ntse ba leka ho ntsha pelong yaka ditaola.empa ka wena wa hana hoba we itshwareleditse honna tje ka makala a sefate.ke wena a busang mmele waka,now madi aka a tswile boroko hoba a busang ke ena a lentswe le phefa_-_chorus_-_ verse2-a seke se bonang ke bokgubedu ba pelo eka sefubeng,ho bonahala se ke hlanya hoba le skolong ene ele wena fela.question 1 to 5 ke araba wena fela,ka qetella seke feitsi repoto yatla o ngotswe lebitso la hao.......(aish..wa ntlhomola)X3 sepetlele bao kgabeleditse we itheta pelong yaka.ole bizi o potoloha tje ka palo ya postola.hao kaba siko lefatsheng aka maikutlo nka katela.o bolaile mehopolo ya matjheri e nkile ka githa.latla la nfihlela lerato ka sala ke maketse,now o ntsamaisa makgolong a matala tshepo e tletse ka sefuba.la ntima tlala lerato la nketsa ke fetowe sephoqo,a dula kelellong yaka ngwanana a ntebatsa lebitso _-_chorus_-_(aish wa ntlhomola)"chorus"_-_pre verse/chorus- you are the 1,you are the 1,1,you are the 1,you are the 1,1,you are the 1,you are the 1,you are the 1,1,you are the 1x6+chorus.dream love need,dream.need dream love.you are the 1X3(sa hao sefahleho ho nna ke se ipone)FEAT LIL TEEZY

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.